Prekmurski turistični vrtiljak


Prekmurski turistični vrtiljak

Vodilni partner operacije
Bistra hiša Martjanci – Smart house Martjanci
Zavod za raziskovanje in trajnostni razvoj – Institution for research and sustainable development
VODILNI PARTNER LAS GORIČKO 2020
Martjanci 36
9221 Martjanci

Partner operacije
Društvo za trajnost virov Si.energija
VODILNI PARTNER LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020
Renkovci 8
9224 Turnišče

Tematsko področje ukrepanja
Razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave, večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Ukrep po SLR
Spodbujanje podjetniške aktivnosti in inovativnih partnerstev ter razvoj in trženje lokalnih potencialov; Biotska raznovrstnost in varovanje okolja z zagotavljanjem kakovostne interpretacije naravne in kulturne dediščine ter dejavnosti izobraževanja/osveščanja; Razvoj programov in storitev za družbeno povezanost in socialno vključevanje ranljivih ciljnih skupin v urbanih območjih.

Specifični cilj
Povečati podjetniške aktivnosti in spodbuditi inovativna partnerstva ter tako ustvariti pogoje za nova (zelena) delovna mesta, nove lokalne produkte in storitve, izboljšati turistično privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti ter izboljšati možnosti za ponovno vključitev v trg dela in družbeno okolje, povečati medgeneracijsko sodelovanje ter socialno vključenost ranljivih skupin na območju LAS Goričko 2020 ter na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020.

Namen operacije
Namen operacije je v prvi vrsti ustvariti novo mrežo ponudnikov oz. posodobitev obstoječe mreže, na podlagi katere jim želimo omogočiti uveljavitev na trgu in izboljšanje njihovega delovanja. Z izobraževanji, ki bodo potekale v sklopu te operacije, želimo doseči, da se turistični ponudniki izobrazijo, kako izboljšati svojo ponudbo, kje je njihov manko in kako promovirati svoj izdelek ali storitev na trgu. Prav tako želimo vzpodbuditi njihovo razmišljanje o povezovanju, skupnem nastopu na trgu in o skupni blagovni znamki. Nenazadnje je namen izobraževanj tudi ta, da nikakor ne smemo pozabiti na trajnostno upravljanje naravne in kulturne dediščine v turizmu, saj je ravno to ena od pomembnejših nalog v turizmu. Turizem kot gospodarska panoga veliko doprinese k gospodarskemu razvoju, vendar pa moramo pri tem paziti tudi na ohranjanje osnovnih virov, ki turizem sploh omogočajo. Tako bodo delavnice namenjene tudi temu, da turistični delavci ne pozabijo na pomembno nalogo, da skrbijo za ohranjanje avtentičnosti turističnih destinacij, snujejo načrte za razvoj in tako naredijo destinacije še bolj privlačne. Pri tem želimo aktivno vključiti tudi ranljive skupine, vzpodbuditi medgeneracijsko sodelovanje ter jim prikazati možnosti zaposlitve v domačem okolju na področju turizma in ohranjanja naravne in kulturne dediščine. Končni rezultat pa bo oblikovana geomatična aplikacija, ki bo zajemala sodelujoče ponudnike in jim tako nudila možnost, da predstavijo sebe in svoje dejavnosti in se na ta način promovirajo.

Cilji operacije
Cilj operacije je obuditev turistične ponudbe na območju LAS Goričko 2020 in LAS Pri dobrih ljudeh 2020 z vključevanjem naravne in kulturne dediščine. Turistični ponudniki bodo tako imeli možnost, da se lažje uveljavijo na trgu, da se povežejo z drugimi ponudniki, si izmenjajo izkušnje in skupaj razvijejo ter izboljšajo turistično ponudbo celotnega območja. K temu bo pripomogla tudi geomatična aplikacija, ki bo dostopna s pomočjo mobilne naprave in bo zajemala ter predstavljala vse sodelujoče ponudnike, ki se bodo na ta način lahko promovirali in svojo ponudbo približali turistom.

Rezultati operacije

  • Analiza obstoječega stanja na področju turizma in turističnih ponudnikov,
  • Izdelava kriterijev za posamezne segmente turistične ponudbe,
  • Izdelava oznake za posamezni segment turizma in dodelitev te oznake,
  • Vzpostavitev mreže turističnih ponudnikov,
  • Izvedba delavnic in izobraževanj,
  • Izdelava geomatične aplikacije.

Obdobje izvajanja operacije
01.08.2017 do 30.11.2019

Celotna vrednost operacije v EUR
50.100,00

Znesek sofinanciranja v EUR
42.585,00

Kontakt
Jasmin Kukec, info@las-goricko.si, 02 538 16 64

EKO OKUSI SLOVENIJE

EKO OKUSI SLOVENIJE

  VODILNI PARTNER: LAS Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško Sodelujoči partnerji kot člani LAS Posavje: Center za potjetništvo in turizem Krško, Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško Mestna občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško Kmetija Repovž, Jože...

MURA

MURA

MURA Vodilni partner operacije LAS Prlekija Prešernova ulica 2 9240 Ljutomer Partner operacije LAS Goričko 2020, Martjanci 36, 9221 Martjanci LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče LAS Ovtar Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart Tematsko...

Blaženje podnebnih sprememb

Blaženje podnebnih sprememb

Blaženje podnebnih sprememb v kmetijstvu skozi socialne inovacije Vodilni partner operacije LAS Goričko 2020 Martjanci 36 9221 Martjanci Partner operacije LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 LAS Prlekija, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer LAG Zeitkultur,...

Pametne vasi za jutri

Pametne vasi za jutri

Pametne vasi za jutri Vodilni partner operacije LAS Goričko 2020 Martjanci 36 9221 Martjanci Partner operacije LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 LAS Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško LAS Prlekija, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer LAS Obsotelje in...

Digitalne rešitve ZA izzive podeželja

Digitalne rešitve ZA izzive podeželja

Digitalne rešitve ZA izzive podeželja Vodilni partner operacije LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 Renkovci 8 9224 Turnišče Partner operacije LAS Goričko 2020, Martjanci 36, 9221 Martjanci LAS S CILjem, Mestni trg 1, 5280 Idrija LAS Mežiške doline, Prežihova ulica 17, Ravne...