Pametne vasi za jutri


Pametne vasi za jutri

Vodilni partner operacije
LAS Goričko 2020
Martjanci 36
9221 Martjanci

Partner operacije
LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224
LAS Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
LAS Prlekija, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer
LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah

Tematsko področje ukrepanja
Ustvarjanje novih delovnih mest. Razvoj osnovnih storitev. Varstvo okolja in ohranjanje narave. Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Ukrep po SLR
Razvoj (socialnega) podjetništva, kakovostne ponudbe lokalnih proizvodov in storitev, spodbujanje povezovanja med razvojnimi partnerji ter izboljšanje znanj podjetniškega kakor tudi kmetijskega sektorja. Razvoj dejavnosti za prosti čas, šport in kulturo ter z njimi povezane infrastrukture. Spodbujanje URE, vključno z naložbami v OVE ter dejavnosti okoljskega ozaveščanja za izboljšanje stanja okolja.

Specifični cilj
Povečati podjetniške aktivnosti in spodbuditi inovativna partnerstva ter tako ustvariti pogoje za nova (zelena) delovna mesta, nove lokalne produkte in storitve. Izboljšanje infrastrukturnih pogojev za preživljanje prostega časa ter za športnorekreacijskega udejstvovanja. Izvedba ciljno usmerjenih aktivnosti za izboljšanje rabe naravnih virov – endogenih potencialov energije in povečanje učinkovitosti pri porabi energije ter varovanje in razvoj naravnega okolja

Namen operacije
V Evropski uniji predstavljajo tehnološke spremembe velik izziv za podeželje. Da bi lahko ustrezno odgovorili nanje, je potrebno oblikovati nove koncepte – t.i. Pametne vasi za jutri. Cilj operacije sodelovanja je ohranjanje slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno in omogoča kakovostno bivanje za danes in jutri. V operaciji se lotevamo reševanja problema, ki ga opredeljuje tudi PRP 2014 – 2020, t.j. zmanjševanje poseljenosti podeželja. Posebno pozornost namenjamo vključevanju starejših in medgeneracijskem povezovanju, saj se podeželje sooča s hitrim staranjem prebivalstva.

V sklopu skupnih aktivnosti bodo nastali novi koncepti pametnih rešitev na podeželju – inovativni pristopi, ki se nanašajo na razvoj pametnih vasi kot gospodinjskih skupnosti na vasi, vzpostavitev prevozov za starejše, digitalnega opismenjevanja, vzpostavitev ustrezne digitalne tehnologije, ureditev prostorov za druženje na vasi in oblikovanje prostočasnih dejavnosti. Izvedli bomo skupno analizo obstoječih možnosti za vzpostavitev koncepta in demografske projekcije staranja slovenskega podeželja ter oblikovali različne pilotne modele (model trajnostne mobilnosti na podeželju, model srebrne vasi in gospodinjskih skupnosti, model digitalne tehnologije na podeželju, model povezovanja podeželskih ponudnikov in model druženja na vasi), ki bodo evalvirani in združeni v skupni model Pametnih vasi na podeželju. Dokument bo predstavljen v elektronsko prosto dostopnem dokumentu in skozi ostale promocijske aktivnosti. Za potrebe implementacije dobrih praks bosta izvedena dva študijska obiska.

Cilji operacije
S ciljem ohranjanja vitalnosti in kakovostnega življenja na vasi s projektom nastaja nov koncept, pametne rešitve na podeželju. Razvoj novih pilotnih programov omogoča, da prebivalci na podeželju ostanejo in da podeželje postane kraj, kjer si želimo biti. To je mogoče doseči z inovativnimi pristopi, ki se nanašajo na razvoj srebrnih vasi kot gospodinjske skupnosti na vasi, aktivacijo turističnih kmetij, razvojem pogojev za nova delovna mesta, vzpostavitvijo ponudbe prevozov za starejše, ki povezujejo mesta in vasi, digitalnim opismenjevanjem in vzpostavitvijo ustrezne digitalne tehnologije, ureditvijo prostorov za druženje na vasi in oblikovanjem prostočasnih dejavnosti na vasi.

Rezultati operacije
Izdelana skupna analiza obstoječih kapacitet na vasi za starejše in demografske projekcije staranja slovenskega podeželja
Oblikovanih in izdelanih 5 novih modelov (Trajnostna mobilnost na podeželju, Pametna srebrna vas, Digitalna tehnologija na podeželju, Povezovanje podeželskih ponudnikov, Druženje na vasi) ter 1 skupen oblikovan model oz. koncept pametnih rešitev t.i. model »Pametnih vasi za jutri«
Izvedeni ogledi, prenos in implementacija dobrih praks v območja LAS
Izdelana komunikacijska strategija, objave v medijih, vzpostavljeno socialno omrežje, promocija na sejmu

Obdobje izvajanja operacije
01.01.2019 – 30.06.2020

Celotna vrednost operacije v EUR
113.334,22

Znesek sofinanciranja v EUR
84.323,45

Kontakt
Jasmin Kukec, info@las-goricko.si, 02 538 16 64

EKO OKUSI SLOVENIJE

EKO OKUSI SLOVENIJE

  VODILNI PARTNER: LAS Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško Sodelujoči partnerji kot člani LAS Posavje: Center za potjetništvo in turizem Krško, Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško Mestna občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško Kmetija Repovž, Jože...

MURA

MURA

MURA Vodilni partner operacije LAS Prlekija Prešernova ulica 2 9240 Ljutomer Partner operacije LAS Goričko 2020, Martjanci 36, 9221 Martjanci LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče LAS Ovtar Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart Tematsko...

Blaženje podnebnih sprememb

Blaženje podnebnih sprememb

Blaženje podnebnih sprememb v kmetijstvu skozi socialne inovacije Vodilni partner operacije LAS Goričko 2020 Martjanci 36 9221 Martjanci Partner operacije LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 LAS Prlekija, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer LAG Zeitkultur,...

Digitalne rešitve ZA izzive podeželja

Digitalne rešitve ZA izzive podeželja

Digitalne rešitve ZA izzive podeželja Vodilni partner operacije LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 Renkovci 8 9224 Turnišče Partner operacije LAS Goričko 2020, Martjanci 36, 9221 Martjanci LAS S CILjem, Mestni trg 1, 5280 Idrija LAS Mežiške doline, Prežihova ulica 17, Ravne...

Prekmurski turistični vrtiljak

Prekmurski turistični vrtiljak

Prekmurski turistični vrtiljak Vodilni partner operacije Bistra hiša Martjanci – Smart house Martjanci Zavod za raziskovanje in trajnostni razvoj – Institution for research and sustainable development VODILNI PARTNER LAS GORIČKO 2020 Martjanci 36 9221 Martjanci...