Explore Goričko

Vodilni partner operacije:

BISTRA HIŠA, ZAVOD ZA RAZISKOVANJE IN TRAJNOSTNI RAZVOJ MARTJANCI – SMART HOUSE, INSTITUTION FOR RESEARCH AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT MARTJANCI

 

Partner pri operaciji:

Razvojna agencija Sinergija d.o.o., Pospeševanje razvoja

 

Tematsko področje ukrepanja:

Ustvarjenje delovnih mest

Razvoj osnovnih storitev

 

Ukrep po SLR:

Razvoj turizma v povezavi z naravno in kulturno dediščino

 

Specifični cilj:

 • Povečati podjetniške aktivnosti in spodbuditi inovativna partnerstva ter tako ustvariti pogoje za nova (zelena) delovna mesta, nove lokalne produkte in storitve;
 • Izboljšati turistično privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti.

 

Namen operacije:

Turizem predstavlja zelo pomembno in obenem eno izmed najbolj perspektivnih gospodarskih panog  na območju Goričkega. Kulturna krajina in dediščina na podeželju sta pomembni gospodarski priložnosti, zato je potrebno te potenciale izkoristiti kot razvojni dejavnik. Za območje je značilna pestra turistična, športna in rekreativna infrastruktura. Na območju so vsako leto organizirane številne kulturne, športne in druge prireditve. Izkoriščenost ugodnega geografskega položaja je slaba.

V polni meri niso izkoriščeni potenciali naravne in kulturne dediščine za turistične namene. Ni razvitih integriranih turističnih produktov. Turistična ponudba je razdrobljena (nepovezanost posameznih obstoječih ponudnikov).

Z operacijo želimo izkoristiti visoko stopnjo ohranjene narave kot potencial za razvoj sonaravnega (trajnostnega) turizma. Lokalno pridelane produkte ter hrano bomo vključili v turistično ponudbo.

Razvili bomo nove turistične produkte kot učinek povezovanja in aktivnega integralnega varstva naravne in kulturne dediščine. Ponudnike na Goričkem bomo povezali v skupne aktivnosti.

Rešitve oblikovane v sklopu operacije bodo trajne, saj bo poskrbljeno za posodabljanje spletnih rešitev, za kar bo poskrbel vodilni partner LAS, trženje novih produktov ter 5-zvezdičnih doživetij pa bodo prevzeli sodelujoči ponudniki iz območja Goričkega.

Izvedba operacije bo vključevala celotno območje LAS, vse zainteresirane ponudnike in področja pridelave, predelave in turizma. V aktivnosti operacije bomo vključili tudi že obstoječe zgodbe iz območja, jih povezali na enem mestu in poskrbeli tudi za njihovo skupno predstavitev. Izdelali bomo tudi predstavitvene pripomočke ter izvedli digitalno kampanjo in druge povezovalne aktivnosti. Del aktivnosti bo namenjen  izboljšanju poznavanja trajnostnega in zelenega turizma. Na ta način bomo ponudnike območja Goričkega približali Slovenskim in svetovnim trendom v turizmu. Izvedli bomo sklop aktivnosti za dvig usposobljenosti turističnih ponudnikov. Poseben sklop aktivnosti je namenjen ozaveščenosti in usposabljanju mladih.

 

Cilji operacije

Ključni cilji operacije so:

 • Izboljšati, povezati in združiti predstavitev celotnega območja LAS Goričko 2020.
 • Povezati pridelovalce in predelovalce območja Goričkega ter jim odpreti nove tržne poti.
 • Izboljšati poznavanje trajnostnega in zelenega turizma

 

Kazalniki operacije:

 • Število novih lokalnih produktov in storitev (2);
 • Število novih turističnih programov, produktov in storitev osnovanih na kulturni in naravni dediščini območja LAS (1);
 • Število izvedenih izobraževalnih dogodkov (3).
 • Število izvedenih izobraževalnih/ozaveščevalnih aktivnosti (1)

 

Rezultati operacije:

 • Z vzpostavitvijo spletne platforme ter izvedbo digitalnih aktivnostih bomo izboljšali, povezali in združili predstavitev celotnega območja LAS Goričko (1 nova skupna spletna platforma);
 • Z oblikovanjem novega produkta »Gorička gajbica« bomo povezali pridelovalce in predelovalce območja Goričkega (2 nova paketa);
 • Z izvedbo ozaveščevalnega dogodka bomo povečali poznavanje trajnostnega in zelenega turizma (1 ozaveščevalni dogodek).

 

Obdobje izvajanja operacije:

 1. 9. 2023—31.12.2024

 

Celotna vrednost operacije v EUR: 131.228,67

 

Znesek sofinanciranja v EUR: 98.312,02

 

Kontakt:

E: info@smarthouse.si

T: 02 538 16 64

 

Spletna stran Evropske komisije: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Spletna stran Programa razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/

Spletna stran LAS Pri dobrih ljudeh 2020: http://www.las-pridobrihljudeh.si/prva-stran/