Reference

 

Bistra hiša Martjanci – Smart House Martjanci je vodilni partner Lokalne akcijske skupine »Goričko« v programskem obdobju 2014-2020, program LEADER, ESKRP in s tem tudi nosilec in vodilni upravljavec Strategije lokalnega razvoja LAS Goričko 2020 za programsko obdobje 2014-2020. V letošnjem letu začenja s pripravo nove strategije za obdobje 2021 – 2027, podeljen pa mu je že bil mandat vodilnega partnerja.

V preteklem obdobju je Bistra hiša bila vodilni partner Lokalne akcijske skupine LAS PDL in sicer v programskem obdobju 2007-2013, program LEADER, ESKRP.

Prav tako je sodelovala v številnih EU projektih kot partner.

Projekte sodelovanja v sklopu LAS GORIČKO lahko najdete TUKAJ.

Na spodnjem seznamu pa so nanizani predvsem EU projekti, razdeljeni po različnih področjih/prioritetah.

 

Prioriteta: SOCIALNA VKLJUČENOST

 1. IMPACT (projektni partner; Interreg Slovenija – Avstrija 2007 – 2013):Izboljšanje zdravstvenih in socialnih institucij z aktiviranjem razpoložljivih tehnologij. Izboljšanje zdravstvenih in socialnih institucij z aktiviranjem razpoložljivih tehnologij. Cilj projekta IMPACT je podpirati in spodbujati razvoj storitev in kompetenc ter sodelovanje akterjev z izmenjavo izkušenj, benchmarkingom in prenosom znanja. To predvsem z neposrednimi pilotnimi aktivnostmi in usklajenim skupnim načrtovanjem za doseganje prihodnjih ciljev.
 2. Izboljšanje zaposlitvenih možnosti za marginalne socialne skupine na območju Goričkega in Ravenskega (RRA Mura – NRS 2005)

 

Prioriteta: DIGITALIZACIJA

 1. Delo na daljavo / Telework (projektni partner; MDDSZ in Phare program): Uvajanje dela na daljavo v regiji; promocija in pospeševanje uvajanja novih oblik zaposlovanja v regiji.
 2. Goričko in Ravensko – pilotna e-regija Pomurja (RRA Mura – NRS 2005): Izdelava podlag za vzpostavitev pilotne e-regije.
 3. Računalniško pismeni v zaposlitev (Program PHARE, MŠŠ): Sodelovanje pri pripravi in izvedbi e-učenja; računalniško usposabljanje brezposelnih (600 vključenih).
 4. Postavitev ali nadgradnja javnih e-točk z brezžičnim dostopom (nacionalni program): Postavitev javnih e-točk z brezžičnim dostopom na ruralnem območju.

 

Prioriteta: NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA

 1. Pomurje – dežela zdravja in prijaznih ljudi (RRA Mura – NRS 2004): Promocija Pomurja kot zdraviliško turistične destinacije; izdelava študije mreže tematskih in rekreativnih poti v Pomurju.
 2. Pomurje – dežela zdravja in prijaznih ljudi (RRA Mura – NRS 2004): Promocija zdrave hrane in zdravega življenjskega sloga; izvedba 20 promocijskih in motivacijskih ter učnih /izobraževalnih delavnic »zdrava hrana – razvojna priložnost« ter 5 pilotnih učnih delavnic.

 

Prioriteta: RAZVOJ PODEŽELJA

 1. Nove ekonomske možnosti na podeželju (Občina Moravske Toplice – JES): Izdelava študij o novih ekonomskih možnostih za projekt.
 2. Nova partnerstva ob meji (projektni partner; Program PHARE, SMP): Izvedba usposabljanj za pripravo in izvedbo projektov; usposabljanje lokalnih skupnosti in razvojnih institucij za projektni management.

 

Prioriteta: VSEŽIVLJENSKO UČENJE

 1. Vseživljenjsko učenje – pot za prihodnost (RA Sinergija – Človeški viri): Priprava programov za projekt »Vseživljenjsko učenje – pot v prihodnost«.

 

Prioriteta: ENERGETSKA UČINKOVITOST IN OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

 1. NIMSEC (projektni partner; IEE program, 2006 – 2009): Nov in integriran model za trajnostne energetske skupnosti je bil namenjen premostitvi vrzeli med političnimi dokumenti in izvajanjem konkretnih projektov na področju učinkovitosti in obnovljivih virov energije na lokalni ravni.
 2. BioFuture (vodilni partner; Interreg Slovenija – Madžarska 2007 – 2013): Namen projekta »Čezmejni demonstracijski in učni center biogradnja in biobivanje – BioFuture« je prikazati prednosti uporabe obnovljivih virov energije in naravnih ciklov snovi v okolju za gradnjo in bivanje. Na tej podlagi so se v določenih ustanovah in organizacijah usposabljali strokovnjaki s področja obnovljivih virov energije in bioinženiringa.
 3. Zdravilišče Rimska čarda (Občina M. Toplice – NRS 2004): Izdelava študije – projekta “energetske kaskade” – stopenjske izrabe geotermalne vode /energije.
 4. EKOPLAN – čezmejno načrtovanje ravnanja z odpadki (projektni partner; Program Interreg IIIA 2000-2006): Sodelovanje pri pripravi analize stanja in študij; vzpostavljeno je bilo čezmejno sodelovanje na področju okoljskih tehnologij in predvsem ravnanja z odpadki.
 5. RESINBUIL (zunanji strokovnjak; IEE program): Predstavitev obnovljivih virov energije in gradbenega sektorja; glavni cilj projekta je bil spodbujanje uporabe sončne energije in biomase za vgradnjo sodobnih sistemov obnovljivih virov energije v stavbah. Eden vidnejših rezultatov tega projekta je tudi brezplačna stalna razstava o diagramu delovanja sistemov obnovljivih virov energije, ki jo je postavila Razvojna agencija Sinergija v sodelovanju s Tehnološkimi grozdi – grozdi inštalaterjev in ponudnikov energije.
 6. MODEL (zunanji strokovnjak; IEE program): Upravljanje energetskih sektorjev v lokalni oblasti; projekt MODEL je lokalne prebivalce spodbudil, da postanejo vzor svojim občanom in ključni lokalni akterji na področju energetske učinkovitosti. Prenovljena stavba Bistra hiša – Pametna hiša Martjanci je bila v tem projektu predstavljena kot primer dobre prakse v Občini Moravske Toplice.

 

Dosedanje izkušnje zavoda segajo na področja (reference):

 • novih tehnologij:
  Izvedba aktivnosti I. faze in II. Faze projekta Goričko in ravensko – pilotna e-regija Pomurja (*Izdelava strategije in izvedbenega načrta za vzpostavitev pilotne e-regije)
 • tv produkcija
  Storitve snemanja, produkcije in realizacije TV oddaj
 • razvoja podeželja:
  Izdelava študij o novih ekonomskih možnostih za projekt »Nove ekonomske možnosti na podeželju«
 • izobraževanja:
  Priprava programov usposabljanj za projekt »Vseživljenjsko učenje – pot za prihodnost«
 • učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije:
  Izdelavo študije – projekta “energetske kaskade” – stopenjske izrabe geotermalne vode /energije v okviru projekta »Zdravilišče Rimska čarda«
 • turizma:
  Izvedba aktivnosti III. faze podprojekta Promocija Pomurja kot zdraviliško turistične destinacije, v okviru projekta Pomurje – dežela zdravja in prijaznih ljudi (*Izdelava študije mreže tematskih in rekreativnih poti v Pomurju)
 • zdravega življenja / zdravega življenjskega sloga:
  Izvedba aktivnosti II. faze podprojekta Promocija zdrave hrane in zdravega življenjskega sloga, v okviru projekta Pomurje – dežela zdravja in prijaznih ljudi (* izvedba promocijskih in motivacijskih ter učnih /izobraževalnih delavnic »zdrava hrana – razvojna priložnost« = 20 animacijskih delavnic + 5 pilotnih učnih delavnic)
 • Vzpostavitev Lokalno akcijske skupine LAS Pri dobrih ljudeh

 

References of Institute Smart House Martjanci